HUSORDEN

Til overholdelse af god orden i ejendommen, påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser som boligselskabet træffer, herunder nedenstående regler.

Download PDF

Bygning

Stk. 1 Markiser, flagstænger, tørrestativer, skilte, reklamer, antenner, paraboler, altankasser m.v. må ikke anbringes på bygningen.

Stk. 2 Cykler, knallerter, barnevogne, legeredskaber, indkøbsvogne m.v. må ikke henstilles op ad murene og ej heller på elevatorafsatserne, tagterrasserne, altangangene eller på andre steder de er til gene.
I vinterperioden fra 15. november til 15. marts, skal haveborde- og stole fjernes fra altangangene af hensyn til snerydning mv.

Stk. 3 Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som f. eks. leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygningen og andre bygningsdele.

Stk. 4 På bagtrapperne er det ikke tilladt at anbringe personlige ejendele eller nogen form for affald, da bagtrapperne er flugtveje i tilfælde af brand.

Stk. 5 Ved forurening af elevatorer og trapper, skal den nødvendige rengøring straks foretages af den lejer, som har ansvaret for forureningen.

Stk. 6 Grill og bålplads må ikke anvendes på ejendommen grundet brandfare.

Stk. 7 Fyrværkeri må ikke afbrændes i og fra ejendommen.

Stk. 8 Utætheder ved WC, køkkenhaner, blandingsbatterier m.v. skal straks meddeles til ejendommens funktionærer.

Stk. 9 Kælderrum skal aflåses og må ikke indeholde ting, som ved lugt eller på anden måde kan være til gene.

Alm. beboerhensyn

Stk. 1 Maskiner, der støjer, må ikke benyttes før kl. 08.00 og efter kl. 19.00 på hverdage og før kl. 09.00 og efter kl. 16.00 om lør-, søn- og helligdage.

Stk. 2 Musik, sammenkomster af enhver art eller anden støjende underholdning må ikke foregå for åbne vinduer, på gange eller andre fælles arealer efter kl. 22.00.

Stk. 3 Tæpper, vasketøj m.m. skal tages ind inden kl. 19.00.

Stk. 4 Store gulvtæpper må ikke hænge ude på rækværket, grundet sikkerhed og udseende.

Stk. 5 Barnevogne, klapvogne, løbehjul, cykeltrailere m.m. må ikke stå i cykelskurene eller på gangareal og svalegange. Skal i lejlighed eller kælderrum.

Stk. 6 Cykler, der ikke bliver brugt, skal i kælderrum.

Leg mv.

Stk. 1 Støjende leg må ikke finde sted på tagterrasser og altangange.

Stk. 2 Det er ikke tilladt at lege med flitsbuer, slangebøsser, kastepile og lignende farligt legetøj på afdelingens område.

Stk. 3 Kørsel på rulleskøjter, løbehjul, skateboard m.m. er ikke tilladt på svalegange og gangstier.

Stk. 4 Det er ikke tilladt at spille fodbold på afdelingens område.

Husdyr/kæledyr

Stk. 1 Der må holdes et husdyr. Enten én kanin, én kat eller én hund med max. skulderhøjde på 60 cm som fuldvoksen. Der måles fra gulv til hundens højeste punkt på ryggen.

Stk. 2 Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr, at sørge for at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylen eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere.

Stk. 3 Intet husdyr må løbe frit omkring på ejendommens friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, gange eller andre fælles lokaliteter. Hunde og katte og lignende skal føres i bånd.

Stk. 4 En hund eller kat og lignende må ikke luftes på legepladser, og boligtageren er ansvarlig for, at en hund ikke forurener bebyggelsen, fortove, fællesarealer og grønne områder. Såfremt en hund forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det boligtageren at fjerne dens efterladenskaber samt foretage rengøring.

Stk. 5 Hunde skal være forsikrede, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Der skal gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, farve, alder og navn. Desuden forsikringsselskabets navn og police nr.

Stk. 6 I tilfælde af berettigede klager over husdyr, kan tilladelsen umiddelbart blive ophævet.

Stk. 7 Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettigede klager, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra ejendommen. Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne et husdyr, betragtes dette som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at selskabet kan ophæve denne med øjeblikkelig virkning.

Husdyr må i øvrigt aldrig være til gene for ejendommens beboere.

Ansøgningsblanket: Download PDF