HUSORDEN

Til overholdelse af god orden i ejendommen, påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser som boligselskabet træffer, herunder nedenstående regler.

Download PDF

Bygning

Stk. 1 Markiser, flagstænger, tørrestativer, skilte, reklamer, antenner, paraboler, altankasser m.v. må ikke anbringes på bygningen.

Generelt må der ikke hænges noget på rækværket grundet sikkerhed og udseende.
D-blokken er undtaget ift. altankasser, -disse skal dog hænges på indersiden af rækværket og fastgøres.

Stk. 2 Cykler, knallerter, barnevogne, legeredskaber, indkøbsvogne m.v. må ikke henstilles op ad murene og ej heller på elevatorafsatserne, tagterrasserne, altangangene eller på andre steder de er til gene.

I vinterperioden fra 15. november til 15. marts, skal haveborde- og stole fjernes fra altangangene af hensyn til snerydning mv.

Stk. 3 Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som f. eks. leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygningen og andre bygningsdele.

Er en beboer skyld i forurening af fællesarealer, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer.
Det er ikke tilladt at tegne og male på ejendommens træ-og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar.

Stk. 4 På bagtrapperne er det ikke tilladt at anbringe personlige ejendele eller nogen form for affald, da bagtrapperne er flugtveje i tilfælde af brand.

På fællesarealerne må intet hensættes eller henlægges uden tilladelse fra viceværten.
Genstande, der anbringes uden tilladelse, vil blive fjernet uden ansvar.

Stk. 5 Ved forurening af elevatorer og trapper, skal den nødvendige rengøring straks foretages af den lejer, som har ansvaret for forureningen.

Stk. 6 Grill og bålplads må ikke anvendes på ejendommen grundet lugtgener.

Stk. 7 Fyrværkeri må ikke afbrændes i og fra ejendommen.

Stk. 8 Utætheder ved WC, køkkenhaner, blandingsbatterier m.v. skal straks meddeles til ejendommens funktionærer.

Stk. 9 Kælderrum skal aflåses og må ikke indeholde ting, som ved lugt eller på anden måde kan være til gene.

Alm. beboerhensyn

Stk. 1 Musik og støj: Benyttelse af radio, tv, musikinstrumenter o.l. skal ske med fornøden hensyntagen til øvrige beboere og aldrig for åbne døre og vinduer.
Efter kl. 22:00 skal der tages særligt støjhensyn, således at andre beboeres ønske om nattero kan opretholdes.

I særlige tilfælde, f.eks. familiefester bør den enkelte beboer enten benytte sig af fælleshuset eller sikre sig, at de omkringboende er indforstået med eventuelle støjgener.

Hamren, brug af boremaskine og andre støjende maskiner skal foregå mellem
kl. 08:00 – 18.00.

Stk. 2 Beboere har adgang til vaske-og strygerum, der efter endt afbenyttelse afleveres med inventaret og gulvet i rengjort stand.
Tørring af tøj, bankning af tæpper, luftning af sengetøj osv. må ikke ske fra gelænder, vinduer, altaner m.m.

Stk. 3 Barnevogne, klapvogne, løbehjul, cykeltrailere m.m. må ikke stå i cykelskurene eller på gangareal og svalegange. Skal i lejlighed eller kælderrum.

Stk. 4 Cykler, der ikke bliver brugt, skal i kælderrum.

Leg mv.

Stk. 1 Støjende leg må ikke finde sted på tagterrasser og altangange.

Stk. 2 Det er ikke tilladt at lege med flitsbuer, slangebøsser, kastepile og lignende farligt legetøj på afdelingens område.

Stk. 3 Kørsel på rulleskøjter, løbehjul, skateboard, cykling m.m. er ikke tilladt på svalegange og gangstier.

Stk. 4 Det er ikke tilladt at spille fodbold på afdelingens område.

Husdyr/kæledyr

Stk. 1 Der må holdes et husdyr. Enten én kanin, én kat eller én hund med max. skulderhøjde på 60 cm som fuldvoksen. Der måles fra gulv til hundens højeste punkt på ryggen.

Stk. 2 Når en beboer anskaffer sig et husdyr, skal der forinden søges om tilladelse til husdyret. Ansøgningsskema udleveres hos viceværten i kontortiden.

Det er ikke tilladt at holde slanger og andre krybdyr, eller beslægtede arter heraf.
Det er ikke tilladt at holde ulovlige muskel-og kamphunde, eller blandinger heraf.

Husdyret må ikke være til gene for øvrige beboere i afdelingen i.f.t. larm, lugtgener, aggressiv adfærd m.m.

Katte og hunde må ikke strejfe frit i afdelingen og hunde skal føres i kort snor.
Hunde må ikke luftes på afdelingens fællesarealer, legeplads m.m. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af husdyrets ejer.

Hvis der opstår problemer med et husdyr, kan tilladelsen inddrages og husdyret krævet fjernet. Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne et husdyr, betragtes dette som misligholdelse af lejeforholdet, således at boligselskabet kan indbringe sagen for Beboerklagenævnet.

Stk. 3 Hunde skal være forsikrede, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Der skal gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, farve, alder og navn. Desuden forsikringsselskabets navn og police nr.

Ansøgningsblanket: Download PDF

Parkering

Stk. 1 Parkeringspladserne mellem blok A og B (ved legepladsen) og blok B og D må kun benyttes af ejendommens beboere med P-tilladelse og kun personbil.
Gæster og plejepersonale henvises til den store P-plads.

Det er ikke tilladt at holde på Røde Kors’ og Faktas P-pladser, da de hører til deres lejemål.